Kamudan ihraç edilenler dava açabilecek mi, KHK ile ihraç edilenlere son yayımlanan KHK ile dava açma hakkı tanınacak. 

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan son 685 sayılı KHK ile kamudan tüm ihraç edilenlere dava açma hakkı tanınacak. 685 sayılı KHK ile Ohal komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu komisyon KHK ile ihraç edilenlerini dilekçelerini değerlendirecekler.

Komisyon ne zaman başvuru alacak ?

OHAL Komisonunun ne zaman başvuru alacağını 6 ay içerisinde başbakanlık belirleyecek. Başvurular alınmaya başlandığında KHK mağdurları itirazları komisyonda görüşülecek ve değerlendirilecek. Komisyon iki yıl görev yapacak. 

ESKİ KHK'LARLA İHRAÇTA BAŞVURU SÜRESİ

Komisyon, başvuruları almaya başladığında, daha önceki KHK'larla ihraç edilenler, başvuruların alınmaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuru yapmalı.

YENİ KHK'LARLA İHRAÇTA BAŞVURU SÜRESİ

Komisyon başvuru almaya başladıktan sonra KHK yayımlanırsa, bu yeni KHK'ların Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde komisyona başvuru yapılması gerekiyor.

DAVA AÇMAK, 2577 SAYILI KANUNDA YER ALAN DAVA AÇMA SÜRESİNİ KESMEYECEK

Normalde, 2577 sayılı kanununda yer alan hüküm nedeniyle, bir idari işleme itirazda bulunulması halinde, 60 günlük dava açma süresi kesilmektedir. Ancak OHAL komisyonuna başvuru yapmak, dava açma süresini kesmeyecek.

HAKİM VE SAVCILAR DANIŞTAY'A DAVA AÇACAK

Geçici maddede yer alan düzenlemeye göre, KHK'nın verdiği yetki uyarınca ihraç edilen ve isimleri Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay mensupları dahil yargı personeli 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 60 gün içinde Danıştay'a dava açabilecek.

685 SAYILI KHK'DA YER ALAN İLGİLİ HÜKÜMLER

Başvurularda usul ve süre

MADDE 7 - (1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

Ön inceleme

MADDE 8 - (1) Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafından belirlenir.

Yargı denetimi

MADDE 11 - (1) Komisyon kararlarına karşı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce açılmış olup da karar verilen dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.